Waar kan ik terecht met een klacht over het gebruik van mijn persoonsgegevens door de gemeente?

Heeft u een klacht over hoe uw gemeente met uw persoonsgegevens omgaat, leg uw klacht dan eerst voor aan de gemeente zelf. Komt u er samen met de gemeente niet uit, dan heeft u enkele andere mogelijkheden.

Gemeentelijke of nationale ombudsman
Heeft uw gemeente een eigen ombudsman, dan kunt u daar terecht met uw klacht. Op de website van de Nationale ombudsman kunt u nakijken of uw gemeente een ombudsman heeft. Is dit niet zo, dan kunt u uw klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

Fout in registratie persoonsgegevens
Vermoedt of ontdekt u een fout in de registratie van uw persoonsgegevens bij de gemeente en lukt het u niet om dit samen met de gemeente op te lossen? Dan kunt u de hulp inroepen van het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI). Meer informatie over het CMI vindt u op de website Overheid.nl.

Signaal geven aan CBP
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens of de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens? Dan kunt u een signaal geven aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dit doet u via Ik wil een signaal geven. Naar aanleiding van uw signaal kan het CBP besluiten een onderzoek in te stellen.

Klacht of bezwaar gemeente
De klachtenprocedure is iets anders dan de bezwaarprocedure. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het gaat daarbij om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld: u bent het niet eens met de beslissing van uw gemeente op een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wat u dan kunt doen, leest u bij Welke rechten en plichten heb ik bij de Basisregistratie personen (BRP)?